Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego gielda-Rolna.com

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego Serwisu czuli się pewnie i bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem na temat zasad korzystania z serwisu. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie miał pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz w jaki sposób poprawnie korzystać z serwisu.

Ogólne założenia

• Administratorem i właścicielem Serwisu gielda-Rolna.com jest Soddisfare Polska ul. Orzechowa 10-2 55-080 Katy Wrocławskie  NIP 8961545325 Regon 362644702 zwany dalej Administratorem.
• Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: kontakt@gielda-Rolna.com.
• Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Serwisu.
• Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
• Serwis jest ogólnopolską platformą prezentacji ogłoszeń i usług z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

1. Korzystanie z serwisu

1.1 Korzystanie oraz umieszczanie ogłoszeń standardowych (niepromowanych) jest bezpłatne. Koszt i zasady umieszczania ogłoszeń promowanych są określone w rozdziale Ogłoszenia promowane niniejszego regulaminu.
1.2 Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników Internetu. Treści ogłoszenia pochodzą od Użytkownika, który ustala je samodzielnie.
1.3 Ten sam towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia.
1.4 Administrator podejmuje działania w celach reklamowych  oraz w celu publikacji wybranych ogłoszeń również za pośrednictwem partnerów oraz innych mediów na co Użytkownik wyraża zgodę.
1.5 Wykorzystanie danych umieszczonych w Serwisie w celu osiągnięcia zysku przez inny podmiot lub zbieranie danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych wymaga pisemnego zezwolenia Administratora.
1.6 Administrator nie uczestniczy w procesie transakcji i nie odpowiada za przebieg transakcji między Użytkownikami.

2. Konto Użytkownika

2.1 Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza DODAJ OGŁOSZENIE i potwierdzenie przez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu przez Użytkownika.
2.2 Umieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2.3 Po aktywacji ogłoszenia Użytkownikowi zostanie utworzone konto – profil, który umożliwi zarządzanie ogłoszeniami Użytkownika z ostatnich 90 dni.
2.4 Konto w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może utworzyć oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie.
2.5 Użytkownik musi być osobą pełnoletnią, może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
2.6 Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane przez okres 30 dni i wyłącznie w języku polskim.
2.7 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego normalnego funkcjonowania oraz korzystania innych Użytkowników. Zabrania się wysyłania niechcianych wiadomości oraz publikowanie treści ogólnie uznanych za obraźliwe, wprowadzające w błąd innych Użytkowników bądź Administratora lub inne treści naruszające dobre obyczaje.
2.8 Świadczenie usług przez Administratora w ramach konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć konto i tym samym rozwiązać umowę. W tym zakresie Użytkownik za pomocą poczty elektronicznej wyśle na adres: kontakt @gielda-rolna.com wniosek o rozwiązanie umowy według załącznika nr 1.

3. Wypowiedzi Użytkowników

3.1 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z w/w Serwisu.
3.2 Użytkownik dołoży wszelkich starań, by umieszczane dane w ogłoszeniu były prawdziwe i przedstawiały rzeczywiste dane produktu, a w szczególności jego jakości i stanu faktycznego.
3.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczane dane w ogłoszeniu i oświadcza, że dane umieszczone w ogłoszeniu są zgodne z prawem, a ich publikacja nie narusza praw autorskich.
3.4 Użytkownik może umieszczać dane: adres e-mail, nr telefonu i adres www tylko w miejscach wyznaczonych i opisanych przez Administratora. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować usunięciem ogłoszenia.
3.5 Użytkownik może korzystać z Newslettera bez konieczności umieszczania ogłoszenia bądź rejestracji po podaniu na stronie Serwisu adresu e-mail, na który będzie wysyłany Newsletter.

4. Ochrona prywatności

4.1 Dane osobowe Użytkowników serwisu podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.2 Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
4.3 Użytkownik ma prawo wniesienia, w przypadkach określonych prawem, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4.4 Użytkownik podając adres e-mail w trakcie umieszczenia ogłoszenia lub skorzystanie z Newslettera, zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.

5. Promowanie ogłoszeń

5.1 Użytkownik może promować swoje ogłoszenia na trzy sposoby:

• Na stronie głównej – ogłoszenia będą widoczne na stronie głównej Serwisu oraz kategorii odpowiedniej dla kategorii danego ogłoszenia.
• Na czołowych miejscach w danej kategorii – Promowane Ogłoszenie będzie widoczne na czołowych miejscach Serwisu oraz odpowiedniej dla produktu kategorii.
• W ramce – ogłoszenie będzie wyróżnione ramką.

5.2 Kolejność ogłoszeń promowanych odbywa się na zasadach rotacji.
5.3 Promowanie można wykupić na okres 7 lub 30 dni.
5.4 Ceny poszczególnych pakietów Ogłoszeń Promowanych są każdorazowo prezentowane w procesie dodawania ogłoszenia lub w zakładce Promuj Ogłoszenie.
5.5 Operatorem płatności jest Serwis Przelewy24 ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 należący do grupy Grupy DialCom24 Poznań.

6. Reklamacje

6.1 Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego działania Serwisu w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
6.2 W celu identyfikacji zgłoszenia reklamacyjne musi zawierać nazwę profilu oraz adres e-mail Użytkownika. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres kontakt@gielda-rolna.com.
6.3 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail przypisany do Użytkownika.

7. Postanowienia końcowe

7.1 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
7.2 Spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Administratora.
7.3 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu w zakładce Regulamin.